Introductie premiekorting jongeren

Vanaf 1 juli 2014 kunt u gebruikmaken van een nieuwe premie-korting; de premiekorting jongeren. Dit is een tijdelijke stimulerings-regeling om de werkloosheid onder jongeren tegen te gaan. Omdat het kabinet niet wil dat werkgevers wachten met het aannemen van jongeren kunt u de premiekorting toepassen voor een werknemer die u in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 in dienst neemt en die op het moment van in dienst treden 18 jaar of ouder maar jonger dan 27 jaar is.

Er gelden drie nadere voorwaarden:

1. De werknemer had direct voorafgaande aan de dienstbetrekking met u een WW- of bijstandsuitkering;
2. Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden;
3. De overeengekomen arbeidsduur is ten minste 32 uur per week.

Neemt u dus in 2014 of 2015 een jongere werknemer aan die aan de criteria voldoet dan heeft u recht op een premiekorting. De premiekorting loopt zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal 24 maanden. De korting wordt op dezelfde wijze verrekend als de overige premiekortingen en bedraagt € 3.500 per jaar per werknemer. Omdat de korting in 2014 maar zes maanden van toepassing kan zijn bedraagt de korting over 2014 € 1.750.

Om het voor de Belastingdienst mogelijk te maken de korting te controleren moet u de schriftelijke arbeidsovereenkomst en een doelgroep verklaring van het UWV of de gemeente, waaruit blijkt dat de persoon recht had op een WW- of bijstandsuitkering, bij uw loonadministratie bewaren.

Voorlopige teruggaaf 2014

Vanaf 2015 zullen voorlopige teruggaven IB en Vbp worden gebaseerd op de laatst bekende definitieve aanslagen. Voorheen werden de voorlopige aanslagen opgelegd op basis van een gemiddelde van de laatste 3 jaren. Door deze wijziging wordt voorkomen dat ten onrechte teveel belasting wordt uitbetaald.

ANBI Stichting moet website doorgeven

In de week van 19 tot en met 23 mei 2014 stuurt de Belastingdienst een brieven naar algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) waarvan nog geen website is doorgegeven aan de Belastingdienst. In deze brief wordt aan de ANBI’s gevraagd vóór 1 juli 2014 alsnog hun internetadres door te geven. .

Als een ANBI haar internetadres niet voor 1 juli 2014 doorgeeft, trekt de Belastingdienst met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status in. Daardoor kunnen deze instellingen niet meer gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Het doorgeven van het internetadres kan telefonisch gebeuren.

Aangifte Schenkbelasting

Als er een schenking is ontvangen in 2013 dient hier mogelijk aangifte schenkbelasting voor te worden gedaan. Indien meer dan de ‘normale vrijstelling’ wordt geschonken en een beroep wordt gedaan op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling dient vóór 1 maart 2014 aangifte schenkbelasting te worden gedaan als een aangiftebiljet is uitgereikt.

Mocht er geen biljet zijn uitgereikt dient hierom tijdig te worden verzocht. Indien geen aangifte wordt ingediend zal een boete opgelegd kunnen worden.

Beperking aftrek kosten levensonderhoud kinderen

In 2014 zullen de aftrekbare kosten voor levensonderhoud van kinderen in vergelijking tot 2013 afnemen. In 2015 zal de aftrekmogelijkheid waarschijnlijk zelfs helemaal komen te vervallen.

Vanaf 2014 zijn kosten voor levensonderhoud aftrekbaar indien voor meer dan € 416,- per kwartaal wordt uitgegeven als volgt:.

  • € 205,- (voor een kind jonger dan 6 jaar) (aftrek in 2013: € 205).
  • € 250,- (voor een kind tussen 6 jaar en 12 jaar) (aftrek 2013: € 355,-).
  • € 290,- (voor een kind tussen 12 jaar en 18 jaar) (aftrek 2013: € 415,-).
  • € 250,- (voor een kind tussen de 18 jaar en 21 jaar) (aftrek 2013: € 355,-).

Indien meer dan € 500,- wordt bijgedragen aan de levensonderhoud van uw kind boven de 18 en bovendien voor meer dan 50% in de totale kosten voor levenonderhoud wordt bijgedragen, wordt de aftrek nog verhoogft met € 250,- naar € 500,- (aftrek 2013 bedroeg € 710,-)

Voor uitwonend kind waarbij voor meer dan 90% aan de levensonderhoud wordt bijgedragen geldt een aftrek van € 750,- (aftrek 2013 bedroeg € 1065)

Van belang is dat indien het kind zelf inkomen heeft er rekening mee moet worden gehouden dat het (deels) in eigen onderhoud kan voorzien. Bij de uitgaven voor levensonderhoud van uw kind mogen de uitgaven die uw fiscale partner doet meegenomen worden om zo de maximale aftrek te benutten.

Verplichte salarisverhoging DGA

Vanaf 1 januari 2014 is het voor de directeur-grootaandeelhouder verplicht om het minimale salaris te verhogen van € 43.000,- naar € 44.000,- per jaar. (een lager loon is soms mogelijk afhankelijk van de situatie en zal moeten worden aangetoond).

Wilt een lening aangaan bij een familielid?

Sinds kort stelt de Belastingdienst strengere eisen bij het verstrekken van een hypotheeklening aan een familielid. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Victor Jagerman. Mocht u hierover meer informatie willen ontvangen, stuur dan een email naar info@hoad.nl